Egység a sokféleségben
lángragyúlt, 2010 szept 16 cs, 02:01

15 évet töltöttem az ezotéria széles sugárútján a különböző új-kori szellemi áramlatok tanulmányozásával - élésével. 5 éve bahá'i vagyok ( - LINK - ) Törekvésem a magasabb szellemi megismerések felé hajt - világomban minden rendben van:-)
A megosztás kényszere:-) bennem is mások segítése, hogy felismerjék önmagukat - a Teremtőhöz való viszonyukat. Szeretném, ha minél több toleráns szellemi ember járna-kelne a világban, hogy e földi civilizáció a lelki-szellemi evolúció magasabb oktávjára léphessen. E bábeli nyelvzavarban a szellemi nyelvén kellene "kommunikálnunk - éreznünk - tevékenykednünk". Egy Lámpáshoz - szellemi úthoz való ragaszkodásunk megfoszthat attól az élménytől, hogy egy másik Lápásban gyönyörködjünk.
Szeretném a hasonlóságokat megtalálni a különböző szellemi utak között - e célból vagyok itt e honlapon.
.................... ............

Az előítéletek eltörlése
„Bizony az Isteni Akarat mennyországából alászálló szavak a világ egységének és harmóniájának forrásai. Csukjátok be szemeteket a faji különbségek előtt, és üdvözöljetek mindenkit az egység napsugarával. Nem kívánunk mást, mint a világ javát és a nemzetek boldogságát, hogy mind egyesüljön a hitben, és az emberek testvérként szeressék egymást, hogy megerősödjenek közöttük a vonzódás és egység kötelékei, hogy megszűnjék a vallások megosztottsága, és eltöröltessenek a faji különbségek.” – Bahá’u’lláh

Az igazság szabad keresése
Bahá’u’lláh senkitől sem kívánja, hogy kinyilatkoztatását vakon elfogadja. Mindenkit arra kér, hogy mélyüljön el benne, használja saját szemét és fülét, saját ítélőképességét, és azután döntsön. Ha mindenki tiszta szívvel keresi az igazságot, az el fog vezetni az egységhez.
„Minden vallásban ugyanazon igazság jelenik meg, és ezen keresztül valósulhat meg a világ egysége.” – Bahá’u’lláh

Isten természete
„Tekintsd úgy az egy igaz Istent, mint Aki másmilyen, és mérhetetlenül magasztosabb minden teremtett dolognál. Az egész világegyetem az Ő dicsőségét ragyogja vissza, míg Ő független a teremtményeitől és végtelenül magasan áll fölöttük. Ez az isteni egység valódi értelme. Ő az örök Igazság, az egyetlen Erő, aki megkérdőjelezhetetlen uralmat gyakorol a létezés világa fölött, Kinek arcát visszatükrözi az egész teremtés.” – Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh tanításai

Az emberiség egysége
„Semmi kétség sem lehet arra nézve, hogy a föld népei, bármely fajúak vagy vallásúak is, ösztönzésüket egyetlen mennyei forrásból nyerik, és ugyanazon Isten alattvalói.” – Bahá’u’lláh
Tanításai minden emberhez szólnak, hiszen a világ egysége mindenkit érint, és egyetlen lélek sem hagyható ki belőle. Az az állapot mely felé a világ fejlődik, nem a szürke egyformaság, hanem a különbözőségek összhangja. Az egységet nem felülről fogja kierőszakolni egy nagyhatalmú csoport, hanem fokozatosan fog felcseperedni az emberek gondolkodásában, mígnem mindenhol felismerik, hogy „a világ egy ország, és az emberek a polgárai”. A kialakuló világcivilizáció olyan gazdag és változatos lesz, melyet ma még elképzelni is alig tudunk.

A vallások egysége
„Isten ajándéka e felvilágosult kor számára az emberiség egységének, és a vallások lényegi azonosságának felismerése.” – ’Abdu’l-Bahá
Minden nagy világvallás Isteni eredetű, különböző helyeken és időben, de mindegyiket Isten nyilatkoztatta ki az embereknek. Egyetlen kor sem maradt útmutatás nélkül. Isten Megnyilvánulásai egyetemes tanítók, akik azért jöttek a Földre, hogy megmutassák az embereknek, hogyan kell Istennek tetsző módon élni. Ők a közvetítők Isten és az emberiség között. Rajtuk keresztül fordítja a Teremtő az embert afelé, hogy ismerje meg és szeresse Őt.
„Könyörületessége zálogaként… és szeretete bizonyságául kinyilvánította az embereknek mennyei vezérlete Napcsillagait, isteni egységének e jelképeit, és elrendelte, hogy e Megszentelt Lények megismerés légyen egyenrangú saját megismerésével.”
A bahá'iok úgy tartják, hogy minden nagy világvallás isteni eredetű és egymást követő kinyilatkoztatások láncolata. Mindegyik az isteni akarat és cél működésén keresztül küldetett az embereknek, a kor fejlődő követelményeinek, szükségleteinek és az emberiség szellemi képességének megfelelően. Ezért a bahá'iok a világ összes nagy vallásának Alapítóját egyformán tisztelik és az általuk hozott kinyilatkoztatást isteni eredetűnek tartják. Krishna, Buddha, Ábrahám, Zoroaszter, Mózes, Jézus, Mohamed, Báb és Bahá'u'lláh kinyilatkoztatásai olyan erővel rendelkeztek és annyi értéket adtak a világnak, hogy tanításaik nyomán egy új civilizáció bontakozott ki.
"Isten Prófétái olyan orvosoknak tekintendők, Kiknek feladata a világ és népei jólétének előmozdítása, hogy az egység szellemén keresztül begyógyíthassák a megosztott emberiség sebeit... Nem lehet csodálkozni azon, hogy az orvos által az erre a napra rendelt orvosság nem lesz azonos azzal, mit előzőleg írtak fel. Miként lehetne ez máskülönben, mikor a szenvedőt sújtó betegség mindegyik szakasza sajátos gyógymódot kíván? Hasonlóképpen, mindenkor, mikor Isten Prófétái bevilágították a világot az isteni tudás ragyogó Napcsillagával, egytől egyig, s olyan módon, mely legjobban megfelelt a kor követelményeinek, arra szólították az embereket, hogy fogadják be Isten fényét."

A vallás és tudomány összhangja
Bahá'u'lláh azt tanítja, hogy a hit és a természet kutatása összhangban van egymással. A lelki és fizikai világ az igazság két aspektusa és mindkettő nekik megfelelő módon lehet megismerni. A hit által növekedhetünk szellemiekben, míg a tudomány segítségével haladhatunk előre anyagi értelemben.
"A vallás és a tudomány az a két szárny, amellyel az ember értelme magasba emelkedhet, és lelke fejlődhet. Csupán az egyikkel nem lehet repülni. Ha az ember csak a vallás szárnyával próbál meg magasba jutni, hamarosan a babona ingoványába zuhan, míg egyedül a tudományéval csapkodva sem juthat előre, hanem a materializmus reménytelen fertőjébe hullik."


Re: Egység a sokféleségben
lángragyúlt, 2010 okt 01 p, 02:09

Az ezotéria széles sugárútján sok kedves lélekkel találkoztam - mindahányan a szellemi megismerések gyakorlatba való átültetésén fáradoztak. Midahányan különböző úton-módon közelítették meg Őt a Teremtőt.
Most is örömmel szemlélem az embereket - egyéni sorsukat alakítják, próbálkoznak, tehát vannak:-)
Viszont, aki mást gondolt, más szellemi áramlatot képviselt, ahhoz nem voltak túl kedvesek e törekvő emberek - az ezoterikusok sok szellemi tanító téziseit próbálják a gyakorlatban élni - és sok tanító felsőbbrendűen arról beszél: ők már túlnőttek azon, hogy pl. vallási közösséghez tartozzanak. De a liberális etikát szívesen képviselik, mert ez a könnyebbik út - nem kíván összeszedettséget. De az ösztönlény mivoltunk eddig sem sok örömet hozott egyéni és kollektív szinten - és most egészen más a feladat!

Mivel 15 évig én is az ezotéria hit-vallását gyakoroltam, ezért az összehasonlítás alapján mondhatom: az ezotériához kötődő lelkek nem többek és nem kevesebbek a hivatalosan vallási közösséghez csatlakozóknál. Ez a félreértés olyan nehézzé teszi a szellemi emberek közeledését egymáshoz, hogy ezt teszem első helyre a Föld evolúciós fejlődését gátló tényekzők szempontjából.
Ceizel Beatix honlapján a 2012-es átlényegülést késleltető momentumok között szerepel, hogy a szellemi emberek eltérültek kijelölt útjuktól, azért kerültünk egy olyan időspirálba, amely a földi lét felgyorsulásával, és így időtnyeréséből aztán kb. 2015-20 körül már megléphetjük azt a vágyott felemelkedést, amelyet minden lélek vágyik. (Mert az univerzumunk lélegzik - egy más minőségű létbe hív-szív bennünket.)
És hogy mi lesz ezután? Erre a bahá'i kinyilatkoztatás világos útmutatásokkal szolgál. Nem elég, hogy személyiségünkben fejlettek legyünk, globálisan is tudnunk kell kezelni a felemelkedést a szervezeti formákban, irányításban, kereskedelemben, pénzügyi dolgokban - és ehhez a lelki-erkölcsi nevelés egyre szélesebb körű kiterjesztése kell, hogy irányadó legyen. Mert szellemi világban élünk - a gondolat teremtő világában!